logo scouting blauw

Sociale veiligheid

Binnen onze vrijwilligersorganisatie wordt gewerkt met minderjarige kinderen. Het belangrijkste uitgangspunt van onze organisatie is dat deze kinderen bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Als organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de manier waarop onze organisatie deze veiligheid waarborgt. 

Gedragsregels

Scoutinggroep Greate Pier Sneek maakt gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland voor al haar vrijwilligers. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact met de jeugdleden. De gedragscode is hier in te zien.

De belangrijkste punten zijn:

  • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt;
  • De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast;
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is;
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
  • De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch ervaren zal worden;
  • De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.;
  • De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd;
  • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag, zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Aannamebeleid

Met nieuw aan te stellen vrijwilligers vindt een intakegesprek plaats met het bestuur waarbij wordt aangegeven dat elke vrijwilliger zich dient te conformeren aan de door Scouting Nederland opgestelde gedragscode. Ook informeert het bestuur de vrijwilliger over de VOG-procedure.

Voor alle vrijwilligers en de leden van de speltak Plusscouts van Scoutinggroep Greate Pier Sneek wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd door de Ledenadministratie op de onderdelen Informatie, Geld, Aansturen organisatie en Personen. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.

In het geval dat er geen VOG kan worden overlegd, zal hier de consequentie aan worden verbonden dat de betreffende persoon niet kan worden aangesteld als vrijwilliger of lid kan zijn bij de speltak Plusscouts bij Scoutinggroep Greate Pier Sneek.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam, is hier te lezen.

foto serie